تتر

آخرین معاملات - تتر/تومان

مقدار(تتر) قیمت(تومان) ارزش کل(تومان)
{{ beauty_price(item.first_asset_amount)}} {{ beauty_price(item.price)}} {{ beauty_price(item.total)}}

نمودار تغییرات

صف سفارشات خرید

مقدار(تتر) قیمت(تومان) ارزش کل(تومان)
{{ beauty_price(item.amount) }} {{ beauty_price(item.price) }} {{ beauty_price((item.price * item.amount))}}

صف سفارشات فروش

مقدار(تتر) قیمت(تومان) ارزش کل(تومان)
{{ beauty_price(item.amount) }} {{ beauty_price(item.price) }} {{ beauty_price((item.total))}}